Opra­co­wa­nie to jest prze­zna­czo­ne dla wszy­stkich użyt­ko­wni­ków po­jaz­dów sa­mo­cho­do­wych, po­sze­rza­ją­ce ich za­sób wie­dzy teo­re­ty­cznej i eks­ploa­ta­cyj­nej w przed­mio­cie pra­wid­ło­wej tak­ty­ki i te­chni­ki jaz­dy, zwięk­sza­ją­cej bez­pie­czne pro­wa­dze­nie po­jaz­du w róż­nych wa­run­kach ru­chu i za­po­bie­ga­ją­ce po­wsta­wa­niu wy­pad­ku dro­go­we­go w oko­li­czno­ściach, w któ­rych kie­ru­ją­cy mo­że za­po­biec je­go po­wsta­niu.

Au­tor, wie­lo­let­ni rze­czo­znaw­ca i bieg­ły są­do­wy, za­jmu­ją­cy się re­kon­struk­cją wy­pad­ków dro­go­wych, ana­li­zu­jąc na prze­strze­ni po­nad 38 lat prze­by­te wy­pad­ki dro­go­we i opis ich prze­bie­gu przez kie­ru­ją­cych, spraw­ców sta­nu za­gro­że­nia na dro­dze i wy­pad­ków, koń­czą­cych swój fi­nał na sa­li są­do­wej, zmu­szo­ny zo­stał do wy­ciąg­nię­cia prze­ra­ża­ją­ce­go i bru­tal­ne­go wnios­ku, że więk­szość z nich nie ma „zie­lo­ne­go po­ję­cia” i nie jest zu­peł­nie zo­rien­to­wa­na we wpły­wie pod­sta­wo­wych pa­ra­me­trów ru­chu na po­wsta­nie sta­nu za­gro­że­nia na dro­dze.

Ob­ca jest im cał­ko­wi­cie wie­dza o przy­czep­no­ści kół do na­wie­rzchni, o cza­sie za­dzia­ła­nia ukła­du ha­mul­co­we­go, uru­cha­mia­ne­go przez kie­ru­ją­ce­go, o wpły­wie ukła­du ABS na dro­gę ha­mo­wa­nia, a przede wszy­stkim, wie­dza o pod­sta­wo­wym, zna­czą­cym wpły­wie na bez­pie­czeń­stwo ru­chu nie te­chni­ki jaz­dy, a tak­ty­ki jaz­dy.

Mu­si­my wie­dzieć, że te­chni­ka jaz­dy, któ­rą się nie­je­dno­krot­nie fas­cy­nu­je­my, wy­ni­ka z przy­ję­tej tak­ty­ki jaz­dy. Je­dno­cześ­nie, sy­stem edu­ka­cji przy­szłych kie­row­ców w kra­ju, z róż­nych nie­za­leż­nych czę­sto dlań przy­czyn, za­jmu­je się wy­łą­cznie nau­cza­niem te­chni­ki jaz­dy.

Au­tor chciał­by ży­wić na­dzie­ję, że Ośrod­ki Szko­le­nia w kra­ju za­in­te­re­su­ją się te­ma­ty­ką tak­ty­ka jaz­dy i książ­ka ta zo­sta­nie ró­wnież przez nie w sto­so­wny spo­sób wy­ko­rzy­sta­na.

Ośrod­ki Szko­le­nia kie­row­ców zmu­szo­ne są do­star­czać kur­san­to­wi zbyt ma­łej wie­dzy teo­re­ty­cznej w dzie­dzi­nie praw fi­zy­ki rzą­dzą­cej ru­chem dro­go­wym na sty­ku opo­na­-jez­dnia.

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej